Image for 100 sposobow na Excel 2007 PL. Tworzenie funkcjonalnych arkuszy

100 sposobow na Excel 2007 PL. Tworzenie funkcjonalnych arkuszy

See all formats and editions

Wykorzystaj wszystkie mo?liwo?ci Excela, aby tworzy? funkcjonalne i efektowne arkusze<ul><li>Jak analizowa? dane i zarz?dza? nimi?<li>Jak optymalnie wykorzystywa? tabele przestawne?<li>Jak tworzy? spersonalizowane wykresy?</ul><p>Wi?kszo?? u?ytkownikw Excela zna tylko drobn? cz??? dost?pnych w nim mo?liwo?ci. Istnieje jednak wiele metod pozwalaj?cych znacz?co poszerzy? wydajno?? tego programu i tworzy? efektowne arkusze kalkulacyjne bez potrzeby czasoch?onnego zdobywania wiedzy.

Nowa wersja Excela umo?liwia chocia?by ?atwiejsze korzystanie z mechanizmu tabel przestawnych, formatowania warunkowego i nazw zakresw, podgl?du "na ?ywo", galerii predefiniowanych stylw oraz grafik SmartArt.

Wszystko to sprawia, ?e ka?dy mo?e dzi? w swoich arkuszach u?ywa? bardziej skomplikowanych elementw wizualnych i graficznych.</p><p>Obecnie, kiedy wszystko dzieje si? coraz szybciej, czas staje si? jedn? z najistotniejszych i po??danych warto?ci. Ksi??ka "100 sposobw na Excel 2007 PL. Tworzenie funkcjonalnych arkuszy" pozwala Ci w?a?nie zyska? na czasie - oferuje ponad sto gotowych metod tworzenia funkcjonalnych i efektownych arkuszy, szybkich i niezawodnych rozwi?za? skomplikowanych problemw. Warto tak?e wykorzysta? te metody do przeanalizowania oraz zastosowania niektrych mo?liwo?ci j?zyka Visual Basic for Applications (VBA) - dzi?ki temu b?dziesz mg? zaadaptowa? wszystkie zawarte tu propozycje do w?asnych potrzeb.</p><ul><li>Skoroszyty i arkusze<li>Wbudowane mechanizmy do analizy danych i zarz?dzania nimi<li>Metody tworzenia nazw i zakresw komrek<li>Tabele przestawne<li>Formu?y i funkcje<li>Wykresy i makra<li>Wsp?praca Excela z innymi aplikacjami pakietu Office</ul><p>Wszystko, co chcia?by? widzie? o Excelu, aby natychmiast z niego skorzysta?.</p><div align="center"><h4><b> Poznaj ponad setk? sposobw skutecznego radzenia sobie z Excelem!</b></h4></div>

Read More
Special order line: only available to educational & business accounts. Sign In
£8.99
Product Details
Helion & Company Limited
1457175975 / 9781457175978
eBook (EPUB)
31/10/2012
368 pages
Copy: 100%; print: 100%